Зарегистрировать свою компанию в ТОП9 | Спешите вступить в TOP9Club
Каталог ТОП9 — Вернуться к результатам поиска

Недержавні Пенсійні Фонди

Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, що базується на принципах добровільної участі фізичних і юридичних осіб у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

Цілі і переваги участі в системі недержавного пенсійного забезпечення шляхом участі в недержавному пенсійному фонді

Мета: накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами для забезпечення пенсійних виплат за результатами діяльності пенсійного фонду.

Додаткові можливості участі в недержавному пенсійному забезпеченні засновників і працедавців-платників пенсійного фонду:

 • часткове самофінансування власного підприємства за рахунок накопичених у фонді коштів;
 • економія на податку на прибуток підприємств;
 • залучення через корпоративні цінні папери більш дешевих інвестиційних ресурсів на стабільних довгострокових умовах;
 • забезпечення корпоративного контролю над об'єктами бізнесу за рахунок меншого об'єму корпоративних прав;
 • полегшений і більш дешевий доступ до довгострокових кредитних ресурсів.

Що таке недержавний пенсійний фонд?

Недержавний пенсійний фонд (далі — пенсійний фонд) — це юридична особа, утворена відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує і проводить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам вказаного фонду в встановленому чинним законодавством порядку.

Види недержавних пенсійних фондів:

      1.       відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути які-небудь фізичні особи незалежно від місця і характеру їх роботи;

      2.       корпоративний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-працедавець або декілька юридичних осіб-працедавці, до якої можуть приєднуватися працедавці-платники. Учасниками цього фонду можуть бути виключно фізичні особи, що перебувають (перебували) в трудових відносинах з працедавцями-засновниками і працедавцями-платниками цього фонду;

      3.       професійний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, засновником якого можуть бути об'єднання юридичних осіб-працедавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні союзи (об'єднання професійних союзів), або фізичні особи, зв'язані по роду їх професійної діяльності (занять). Учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, зв'язані по роду їх професійної діяльності (занять), визначеної в статуті фонду.

Як утворюються та функціонують недержавні пенсійні фонди?

Недержавні пенсійні фонди утворюються згідно рішення засновників і не ставлять за мету отримання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками.

Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів виключним видом діяльності.

Активи пенсійного фонду (пенсійні активи) формуються за рахунок внесків до пенсійного фонду (пенсійних внесків) і прибутків (збитку) від інвестування пенсійних активів.

Єдиним органом управління пенсійним фондом є рада пенсійного фонду (рада фонду).

Пенсійний фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами компанії з управління активами, адміністратора і зберігача цінних паперів на підставі відповідних договорів з  радою фонду.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється пенсійними фондами шляхом підписання пенсійних контрактів між адміністратором пенсійних фондів і вкладників таких фондів.

Які існують пенсійні виплати і що треба зробити, щоб їх одержати?

1.      недержавний пенсійний фонд здійснює такі види пенсійних виплат:

 • виплата пенсії на визначений строк;
 • одноразова виплата.

Пенсійні виплати здійснюються в грошовій формі в національній валюті України.

2.      Умови здійснення пенсійних виплат

Підставами для здійснення пенсійних виплат пенсійними фондами є:

2.1. Досягнення учасником фонду пенсійного віку (є підставою для виплати пенсій на визначений строк).

Умовою виплати пенсії на на визначений строк є досягнення учасником фонду пенсійного віку, визначеного відповідно чинному законодавству.

Пенсійний вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою учасника фонду, форма якої встановлюється Державною комісією по регулюванню ринків фінансових послуг України, крім випадків, коли пенсійний вік визначається пенсійним контрактом відповідно закону, який встановлює обов'язковість відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення для окремих категорій громадян.

Пенсійний вік, який визначається учасником фонду, може бути меншим або більшим за пенсійний вік, який надає право на пенсію по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, але не більше ніж на 10 років, якщо інше не визначене чинним законодавством.

Заява про виплату пенсії на визначений строк подається адміністратору пенсійного фонду не пізніше, ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного учасником фонду.

Учасник фонду має право змінити певний їм пенсійний вік шляхом надання заяви адміністратору не пізніше, ніж за 15 робочих днів до настання визначеного їм пенсійного віку. Виплата пенсії на визначений строк, яка здійснюється за рахунок засобів пенсійного фонду, починається з дня досягнення учасником фонду віку, визначеного в його заяві, із здійсненням першої виплати протягом 45 робочих днів.

Для здійснення пенсійної виплати на визначений строк учасник фонду повинен укласти з адміністратором договір про виплату пенсії на визначений строк.

Договір про виплату пенсії на визначений строк повинен бути укладений до настання пенсійного віку учасника, вказаного їм в заяві.

Після укладення договору про виплату пенсії на визначений строк дія пенсійного контракту учасника вважається закінченою. З цієї миті зарахування пенсійних внесків на індивідуальний рахунок учасника забороняється.

Договір про виплату пенсії на визначений строк набуває чинності з моменту настання пенсійного віку учасника, з яким укладений такий договір.

У разі обрання учасником фонду пенсійної виплати на визначений строк, адміністратор може зробити прогнозний розрахунок розміру пенсійної виплати, яка сплачуватиметься періодично протягом певного терміну.

При укладенні договору обов'язковою умовою є ознайомлення особи, що укладає договір, з пам'яткою, яка містить роз'яснення основних положень договору про виплату пенсії на визначений строк.

2.2 Визнання учасника фонду інвалідом.

2.3 Підтверджений медичними документами критичний стан здоров'я (онкозахворювання, інсульт і т.п.) учасника фонду.

2.4 Виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України.

2.5 Смерть учасника фонду.

Обставини, визначені п.2.2-2.5, є підставами одноразовой виплати.

Умовами здійснення одноразовой виплати на вимогу учасника фонду є:

 • Підтверджений медичними документами критичний стан здоров'я (онкозахворювання, інсульт і т.п.) або настання інвалідності учасника фонду. В цьому випадку учасник фонду має право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності і подати заяву адміністратору.
 • Коли сума пенсійних коштів учасника фонду на дату настання пенсійного віку учасника не досягає суми, достатньої для забезпечення протягом 10 років щомісячної виплати у розмірі 50 % офіційно затвердженого прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян.
 • Виїзд учасника фонду на постійне мешкання за межі України.

Пенсійна виплата здійснюється одноразово спадкоємцям учасника фонду адміністратором ВНПФ у випадках, передбачених чинним законодавством.

Для отримання пенсійної виплати, яка здійснюється одноразово, учасники фонду, а у разі смерті учасника - його спадкоємці, подають адміністратору ВНПФ заяву і документи, які підтверджують їх право на отримання цієї виплати.

Порядок визначення розміру пенсійних виплат: пенсія на визначений строк розраховується виходячи з строку не менше ніж десять років від початку здійснення першої виплати.  

Розмір щомісячної пенсійної виплати визначається пропорційним розподілом накопиченої пенсійної суми на кількість періодів (місяців), визначених в заяві учасника пенсійної фонду, протягом яких здійснюються пенсійні виплати.

Пенсійна виплата, яка здійснюється одноразово, визначається виходячи з суми пенсійних коштів, які містяться на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фундації на день надання заяви на отримання такої виплати.

3.      Термін, протягом якого здійснюються пенсійні виплати:

Пенсійні виплати на визначений строк здійснюються адміністратором через Зберігача щомісячно не пізніше за 15 число поточного місяця шляхом і протягом терміну, визначеними договором про виплату пенсії на визначений строк.

Пенсійна виплата, яка здійснюється одноразово, здійснюється протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної заяви і необхідних підтверджуючих документів.

4.      Порядок здійснення пенсійних виплат: виплата пенсії на визначений строк здійснюється за рахунок коштів пенсійного фонду, починаючи з дня досягнення учасником фонду віку, визначеного в його заяві, із здійсненням першої виплати протягом 45 робочих днів.

Виплата пенсії на визначений строк здійснюється адміністратором пенсійного фонду:

 • за бажанням учасника фонду, який має право на отримання пенсійних виплат відповідно його заяві;
 • на вимогу учасника фонду (з дня виникнення у нього права відповідно до умов пенсійного контракту на страхування довічної пенсії, якщо придбання довічного аннуітету може негативно вплинути на розмір пенсійних виплат).

Одноразова пенсійна виплата здійснюється адміністратором через Зберігача на рахунок, визначений учасником, або грошовою готівкою, відповідно наданої адміністратору заяви.